دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده کشاورزیدر این بخش لیست دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده کشاورزی که توسط سایت متن به فارسی پیرامون رشته های مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ مرتع و آبخيزداری مهندسی آبخيزداری – مهندسی مرتعداری – مهندسی كشاورزی ـ آب مهندسی آبياری و زهكشی- مهندسی سازه های آبی- مهندسی منابع آب- مهندسی هواشناسی كشاورزی – مجموعه مهندسی كشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات مهندسی اصلاح نباتات–۲مهندسی زراعت- علوم و تكنولوژی بذر- كشاورزی اكولوژيك – مهندسی كشاورزی ـ اقتصاد كشاورزی مهندسی اقتصاد کشاورزی سياست و توسعه کشاورزی – اقتصاد توليد و مديريت واحدهای كشاورزی – اقتصاد منابع طبيعی و محيط زيست – بازاريابی محصولات کشاورزی -مهندسی كشاورزی ـ علوم باغبانی۱مهندسی علوم باغبانیميوه كاری-سبزی كاری-گياهان زينتی-گياهان دارويی، ادويه ای و نوشابه ای-فيزيولوژی و اصلاح درختان ميوه – فيزيولوژی و اصلاح سبزی ها – فيزيولوژی و اصلاح گل و گياه زينتی – فيزيولوژی و اصلاح گياهان دارويی، ادويه ای و عطری – فيزيولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی – بيوتكنولوژی و ژنتيك مولكولی محصولات باغبانی – ترويج و آموزش كشاورزی ترويج و آموزش كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ جنگل مهندسی جنگداری- مهندسی جنگل شناسی و اكولوژی جنگل- مهندسی مسايل اقتصادی و اجتماعی جنگل- مهندسی آسيب شناسی جنگل – مجموعه كشاورزی ـ علوم خاك مديريت حاصلخيزی و زيست فناوری خاكشيمی، حاصلخيزی خاك و تغذيه گياه بيولوژی و بيوتكنولوژی خاك – مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك منابع خاك و ارزيابی اراضی -مجموعه مهندسی كشاورزی ـ علوم دام و طيور مهندسی علوم دامیاصلاح نژاد دام – تغذيه دام – مديريت دامپروری فيزيولوژی دام – تغذيه نشخواركنندگان – تغذيه طيور – پرورش و مديريت توليد طيور- علوم طيور تغذيه طيور – فيزيولوژی طيور – مهندسی توليدات گياهی مهندسی توليدات گياه یاصلاح گياهان باغبانی – توليد محصولات باغبانی – مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ شيلات مهندسی تكثير و پرورش آبزيان- مهندسی فرآوری محصولات شيلاتی- مهندسی بوم شناسی آبزيان شيلاتی- مهندسی صيد و بهره برداری آبزيان – مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ چوب مهندسی صنايع چوب – مهندسی فرآورده های چندسازه چوب – مهندسی حفاظت و اصلاح چوب – مهندسی بيولوژی و آناتومی چوب – مهندسی صنايع خمير و كاغذ – علوم و مهندسی صنايع غذايی علوم و مهندسی صنايع غذايی صنايع غذايی علوم مواد غذايی زيست فناوری مواد غذایی – فناوری مواد غذایی – حشره شناسی كشاورزی حشره شناسی كشاورزی – مجموعه كشاورزی ـ بيماری شناسی گياهی  بيماری شناسی گياهی – ريز كرم شناسی – هندسی منابع طبيعی ـ محيط زيست۱مهندسی محيط زيست منابع طبيعیزيستگاه ها و تنوع زيستی-ارزيابی و آمايش سرزمين-آلودگی های محيط زيست – مهندسی مكانيك بيوسيستم مهندسی مكانيك بيوسيستمطراحی و ساخت-انرژی های تجديدپذير-فناوری پس از برداشت-مجموعه منابع طبيعی ـ بيابان۱مديريت مناطق بيابانیآبياری-خاك شناسی-مرتع و آبخيزداری – مديريت همزيستی با بيابانتوليدات گياهی و دامی – توسعه و عمران مناطق بيابانی-مهندسی مكانيزاسيون كشاورزی۱مهندسی مكانيزاسيون كشاورزیمديريت و تحليل سامانه ها-انرژی-بازيافت و مديريت پسماند-مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ بيابان زدايی۱مهندسی بيابان زدايی–بيوتكنولوژی كشاورزی بيوتكنولوژی كشاورزی–توسعه روستايی۱توسعه روستايی–توسعه كشاورزی-شناسايی و مبارزه با علف های هرز۱شناسايی و مبارزه با علف های هرز– مديريت كشاورزی۱ مديريت كشاورزی–مهندسی فضای سبز۱مهندسی فضای سبز–گياهان زينتی در منظر را مشاهده میکنید.

 

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده کشاورزی

جهت جستجو در لیست دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده کشاورزی کافی است عنوان مورد نظر خود را در فیلد زیر تایپ کنید و چند ثانیه منتظر بمانید:

عنوان فارسی مقاله:پاسخ ارقام سیب زمینی به پنج ایزوله متعلق به چهار سویه ویروس سیب زمینی y چکیده پاسخ های 14 رقم سیب زمینی به پنج ایزوله ویروس y متعلق به چهارسویه ( [PVYO] نکروز تنباکو veinal [PVYN]، N: O گروه [PVYN: O]، و غده سیب زمینی نکروزه [PVYNTN]) غیر نوترکیب) در عفونت ها و الودگی های اولیه و ثانویه مطالعه شد. برای آزمایشات اولیه، علایم برگی به طور روزانه پس از تلقیح مکانیکی با ایزوله PVY تا زمان برداشت
عنوان فارسی مقاله:ارزیابی ژرم پلاسم متنوع سویا برای مقاومت به پوسیدگی بذر فومپوسیزی چکیده  پوسیدگی بذر فومپوسیزی (PSD)، که عمدتاً ناشی از پاتوژن قارچی Phomposis longicolla می‌باشد، یکی از مهم‌ترین بیماری‌های کاهنده کیفیت بذر و عملکرد سویا می‌باشد. تعداد کمی از ارقام به صورت مقاوم به این پوسیدگی در نظر گرفته شده‌اند. برای شناسایی منابع مقاومت به پوسیدگی بذر فومپوسیزی (PSD)، 135 اکسشن ژرم پلاسم سویا مربوط به 28 کشور در ارکانزاس می سی سی پی و میسوری در 2009
عنوان فارسی مقاله:کاربرد پوشش‌های خوراکی بر روی سبزیجات تازه و با حداقل فراوری: مقاله‌ی مروری چکیده  جمعیت جهان در حال افزایش است و انتظار می‌رود که تا سال 2050، به 10.5 میلیارد نفر برسد. به منظور تأمین نیازهای نسل‌های آینده، عرضه‌ی غذا باید افزایش یابد. افزایش تولید، بهبود توزیع و کاهش ضایعات می‌تواند موجب بهبود قابلیت دسترسی و فراهمی مواد غذایی شود. با کمک فناوری‌های جدید و نوآورانه پس از برداشت، صنایع کشاورزی، تقاضاهای تولید و توزیع محصولات بین قاره‌ای
عنوان فارسی مقاله:جهانی فکر کنیم، محلی عمل کنیم چکیده آب نه پایان ناپذیر، و نه آسیب ناپذیر است. با این حال شدت استفاده از آب در حال حاضر، این حقایق و واقعیت‌ها را نادیده گرفته است، زیرا ما به طور فزاینده‌ای در حال مصرف و آلوده سازی این هدیه و موهبت طبیعی که برای حیات بسیار ضروری است، می‌باشیم. اگر نمی‌خواهیم که در آینده برای هر کدام برای خود چاه آبی داشته باشیم، ما بایستی به طور مشارکتی فکر کنیم،
عنوان فارسی مقاله:تغییرات زمانی مکانی تبخیر و تعرق مرجع و عوامل اقلیمی موثر بر آن در استان یانان، جنوب غرب چین 1961-2004 چکیده تخریب اکولوژیکی (زیست محیطی) در چشم انداز های (مناظر) تحت غالبیت انسان اثرات چشمگیری بر روی پایداری محیط زیست در مقیاس بین المللی دارد. طراحی منظر می‌تواند نقش مهمی در کاهش اثرات فعالیت‌های انسانی ایفا کند. یکی از عناصر اصلی طراحی منظر شامل تحلیل چیدمان‌ها و آرایشات بیولوژیکی، مکانی و اجتماعی مناطق در محیط شهری و شناسایی
عنوان فارسی مقاله:استفاده از مدل ترکیبی چشم انداز پایدار برای ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی طبیعی (فضاهای سبز شهری): مطالعه موردی از رودخانه‌های تهران چکیده تخریب اکولوژیکی (زیست محیطی) در چشم انداز های (مناظر) تحت غالبیت انسان اثرات چشمگیری بر روی پایداری محیط زیست در مقیاس بین المللی دارد. طراحی منظر می‌تواند نقش مهمی در کاهش اثرات فعالیت‌های انسانی ایفا کند. یکی از عناصر اصلی طراحی منظر شامل تحلیل چیدمان‌ها و آرایشات بیولوژیکی، مکانی و اجتماعی مناطق در محیط شهری و
عنوان فارسی مقاله:مکانیسم تحمل شوری در گیاهان: شناسایی ویژگی‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی چکیده  شوری، یک تنش غیر زنده اصلی می‌باشد که موجب محدود شدن رشد و بهره وری گیاهان در بسیاری از مناطق دنیا به دلیل افزایش استفاده از آب کم کیفیت برای آبیاری و شور شدن خاک می‌شود. سازگاری یا تحمل گیاهان به تنش شوری مستلزم صفات فیزیولوژیکی پیچیده، مسیرهای متابولیک و شبکه‌های مولکولی و ژنی است. درک جامع شیوه پاسخ گیاهان به تنش شوری در سطوح مختلف
عنوان فارسی مقاله:مطالعه‌ی RNA های  بدون رمز و بی کد طویل و بروز بیماری‌های انسانی چکیده  بر اساس زیست شناسی مولکولی DNA به RNA رونویسی و RNA به پروتئین ترجمه و تبدیل می‌شود. اما، نتایج نشان می‌دهد که بالاتر از 50 درصد ترانسکریپتوم توانایی رمز کنندگی پروتین را ندارند، ولی، برخی مولکول‌های تنظیم کننده، نقش تنظیم بیان ژن را دارند(RNAهای بدون رمز و بی کد). علی رغم این که RNA های کوچک تنظیم کننده (microRNAs و siRNAs شناخته شده هستند،
عنوان فارسی مقاله:بررسی و مطالعه ی RNA  های بی رمز طویل  و تبیین اصول  ژنتیک سرطان چکیده  سرطان، اختلال بیان غیر عادی ژن‌ها محسوب می‌شود. اگرچه علل ژنتیکی سرطان به طور قابل توجهی بررسی شده‌اند، ولی مقدار و نسبت زیادی از حساسیت به سرطان ناشی از تغییرات در توالی‌های رمز کننده‌ی پروتین نمی‌باشد. این مسئله در تحقیقات همخوانی سراسر ژنوم در سرطان که حاکی از آن است که بالاتر از 80 درصد SNP های مرتبط با سرطان در مناطق بی
عنوان فارسی مقاله:بررسی پیامدهای بهداشت و کیفیت زندگی: پرسشنامه بهداشت و سلامت زنان (WHQ): پاسخ به سؤالات رایج چکیده پرسشنامه سلامت زنان (WHQ)، به عنوان سنجه‌ی سلامت روانی و جسمی زنان میانسال محسوب می‌شود. WHQ به طور گسترده در کارآزمایی های بالینی چند ملیتی، در مطالعات اپیدمیولوژیک و همچنین در ارزیابی از درمان‌های غیر پزشکی از زمان انتشار آن در سال 1992، مورد استفاده قرار گرفته است. به طور خاص، WHQ به عنوان كيفيت زندگي در كارآزمايي هاي آماده سازي
عنوان فارسی مقاله:بازبینی تحمل انجماد: اثرات دماهای متغیر بر روی تنظیم بیان ژن در گراس ها و لگومیان معتدله چکیده  تغییر اقلیم موجب ایجاد الگوهای جدیدی از تغییر اقلیم فصلی با دماهای بالا، طولانی شدن فصل رشد و اقلیم‌های زمستانه متغیرتر شده است. این موجب شده است تا بقای زمستانه گیاهان علفی چند ساله به خطر بیفتد. در این مقاله مروری، ما بر اثرات دمای متغیرها درطی پاییز، زمستان، بهار و اثر متقابل آن با نور برروی توسعه و حفظ
عنوان فارسی مقاله:اهمیت و سودمندی مطالعات رفتار حیوانات در مدیریت منابع طبیعی چکیده اگرچه تحقیقات در زمینه‌ی رفتار حیوانات در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است، با این حال نقشی که تغییرات و تنوع فردی در میان حیوانات در برآیند برهمکنش‌های گونه‌ای در طبیعت ایفا می‌کند، ممکن است در مدیریت منابع طبیعی نادیده گرفته شده باشد. آگاهی از پیامدها و آثار بالقوه‌ی تنوع و تغییرات رفتاری فردی می‌تواند به توسعه‌ی فنون مدیریت پایدار و مقرون به صرفه کمک کند.
عنوان فارسی مقاله:خدمات اکوسیستم یا کمک‌ها و موهبت‌های طبیعت؟ دلایل مربوط به تفاسیر متفاوت در آمریکای لاتین چکیده  افراد، به شیوه‌های متعدد به طبیعت وابسته است و نگرانی‌های روز افزونی در خصوص این وجود دارد که چگونه بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی در حال حاضر موجب به خطر انداختن بهزیستی انسان می‌شود. در این زمینه، بحث‌ها و مباحثات زیادی در خصوص سودمندی اصطلاحات، خدمات اکوسیستم (ES) و موهبت‌های طبیعت برای انسان (NCP) در حل این مسئله وجود دارد، ولی
عنوان فارسی مقاله:مدل سازی سناریوهای احیای تالاب در ذخیره گاه طبیعی ملی دریاچه‌ی هنگشوی چکیده  ذخیره گاه طبیعی ملی دریاچه‌ی هنگشوی، یکی از ارزشمندترین تالاب‌های آب شیرین از نظر اکولوژیک در دشت شمال چین است که زیستگاه‌های زمستانی و لانه گزینی برای طیف وسیعی از مرغان آبی در معرض خطر می‌باشد. با این حال، این زیستگاه منحصر به فرد به شدت تحت تأثیر قطعه قطعه شدن زیستگاه و کاهش عملکرد اکولوژیکی به دلیل افزایش فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی در درون و
عنوان فارسی مقاله:ارزشگذاری سرمایه‌ی طبیعی و خدمات اکوسیستم در راستای اهداف کارآیی و بهره وری، عدالت و پایداری چکیده  خدمات اکوسیستم (ES) ویژگی‌ها، کارکردها یا فرآیندهای اکولوژیکی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بهزیستی پایدار انسان نقش دارند. اکوسیستم‌هایی که خدمات ارائه می‌کنند، بر اساس تعریف سرمایه به عنوان کالایی که به مرور زمان، جریان خدمات تولید می‌کند، سرمایه‌های طبیعی (NC)، هستند. با این حال، این مفاهیم باید در دیدگاه سیستمی کل ارتباطات و همبستگی بین انسان
عنوان فارسی مقاله:استفاده از آفت کش ها در گلخانه چکیده هدف استفاده از آفت کش ها در گلخانه، کاهش یا مدیریت جمعیت آفات بدون به خطر انداختن جان کارکنان گلخانه و یا مصرف کننده ها و یا بدون زدن آسیب به گیاهان می باشد. برای رسیدن به این هدف، بیشینه سازی مواجهه آفات با علف کش و کمینه سازی مواجهه انسان با آفت کش از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله در ابتدا به بررسی مسائل مربوط به استعمال آفت
عنوان فارسی مقاله:ماهی سالمون مهاجر: ارزیابی ریسک‌های ماهی‌های فرار کرده از محیط تکثیر وپرورش محصور شده با تور چکیده  تکثیر و پرورش سالمون و سایر ماهی‌های دریایی دیگر در محیطهای محصور باز در کنار خطوط ساحلی جهان افزایش یافته است زیرا صنعت تکثیر و پرورش در حال رفع تقاضاهای انسان است. ماهی‌های پرورشی از محیط‌های محصور در همه مناطق تکثیر و پرورش سالمون فرار می‌کنند. فرار آن‌ها به طبیعت منجر به درون امیزی و رقابت با سالمون وحشی شده و
عنوان فارسی مقاله:دستور العمل های مربوط به تولید درخت میوه: راهنمای کوتاه و مفصل برای پرورش میوه در شهر چکیده گزارش حاضر، بر مبنای یک کارگاه آموزشی برگزار شده در 13 ژوئن 2012 در خصوص اصول و مبانی تولید درخت میوه است. گزارشات مطرح شده پس از این گزارش، خلاصه‌ای از کارگاه‌های آموزشی در خصوص موضوعات خاص از جمله مدیریت آفات ارگانیک، مدیریت تاج پوشش گیاهان و پیوند درختان میوه ارائه می‌کنند. همه‌ی این کارگاه‌ها در شرکت اورگرین ونکوور، بریتیش
عنوان فارسی مقاله:سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه 2011 چکیده دولت کارناتکا رشد بالای کشاوورزی و بخش‌های تابعه را به عنوان روشی برای تسریع رشد تولید ناخالص داخلی ایالتی می‌داند که کشاورزان را قادر به افزایش درامد خود و حصول اطمینان از امنیت غذایی می‌کند.کاناتاکا دارای تنوع زیستی غنی بوده و ده قطب و ناحیه زارعی اقلیمی برای اکثریت محصولات کشاورزی و باغی و یک خط ساحلی طویل را دارا می‌باشد که موجب ترفیع صنعت شیلات شده است. این
عنوان فارسی مقاله:مورچه‌ها و لانه‌های آن‌ها به عنوان اندیکاتور یا شاخص‌هایی برای آلودگی فلزات سنگین صنعتی چکیده  مورچه‌ها، فلزات سنگین را انباشته کرده و با ایجاد اصلاح و تغییراتی در ترکیب گونه‌ای، ساختار جوامع، تغییر رفتار و ایمنی، به آلودگی پاسخ می‌دهند. با این حال، سطوح فلزات سنگین در لانه‌های مورچه‌ها و پاسخ‌های سطح فردی صریح به فلزات سنگین آشکار و مشخص نشده است. نتایج نشان داد که مورچه‌های چوب با نام علمی Formica lugubris، مقادیر بالایی از فلزات سنگین
عنوان فارسی مقاله:ابزار پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت یکپارچه، پایدار و انرژی-کارامد مدیریت سیلاب شهری چکیده کاربرد سیستم‌های زهکشی پایدار شهری  SuDS  برای مدیریت رواناب شهری و کمک به بهبود فضای سبز و محیط زیست امروزه به طور کامل شناخته شده است با این حال کاربرد آن در بسیاری از مناطق نظیر کشورهای حوزه دریای مدیترانه محدود شده است. به علاوه، تعداد کمی از ابزارهای پشتیبان تصمیم گیری وجود دارند که مزایای آن‌ها در فرایند تصمیم گیری به شیوه‌ای شفاف
عنوان فارسی مقاله:تجزیه تحلیل برخی عوامل موثر بر کیفیت آموزشی در اعضای هیئت علمی دانشکده های منابع طبیعی و کشاورزی در دانشگاه   چکیده  مؤسسات آموزش عالی کشاورزی نقشی مهم در توسعه بخش کشاورزی ایفا می‌کنند و اثر بخشی آموزش عالی بستگی به کیفیت آموزش ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی دارد. هدف این مطالعه، تعیین و طبقه بندی عوامل مربوط به کیفیت آموزشی توسط اعضای هیئت علمی بود. روش ارزیابی برای این تحقیق، ارزیابی داده‌های مربوط به یک پرسش
عنوان فارسی مقاله:بهینه سازی مدیریت پایه های Pinussylvestris L. هم سال در گالیسیا، شمال غرب اسپانیا چکیده  این مطالعه یک سری دستور العمل های مدیریتی را برای پایه های کاج Pinussylvestris L. هم سال در گالیسیا در شمال شرق اسپانیا در اختیار می گذارد. اگر چه این پایه ها برای قابلیت تولید کنندگی و بازدهی بالا هستند با این حال هیچ گونه برنامه های مدیریتی جنگل داری تا کنون برای ان ها بر اساس انالیز های سیستمتایک ارائه نشده است.
عنوان فارسی مقاله:تضاد منافع بر سر ابعاد سودمند و نامطلوب (مضر) کهور(Prospis spp) در  ایالات متحده در رابطه با کنترل بیولوژیک چکیده تراکم کهور عسلی(prospis glandulosa) و کهور مخملی(p.velutina)  در زیستگاه های بومی آن ها در  جنوب غرب  آمریکا از زمان ورود دام های اهلی  افزایش یافته است. آن ها در حال حاضر 38 میلیون هکتار از اراضی آمریکا  و بخش عظیمی از  مکزیک را پوشانده اند. کنترل توسط علف کش در مراتعی سودمند  و به صرفه از نظر اقتصادی
عنوان فارسی مقاله:پایداری سیستم‌های آب و فاضلاب چکیده تعداد کمی از افراد به اهمیت آب فکر می‌کنند. آب همراه با انرژی برای زندگی روز مره از اهمیت زیادی برخوردار است. آب امکان معاش، پشتیانی از صنعت و آبیاری اراضی را فراهم می‌کند. با این حال مدیران تلاش می‌کنند تا افزایش تقاضای ناشی از افزایش جمعیت را براورده کنند ضمن این که با مسائلی نظیر کاهش کیفیت آب، سیل، خش سالی و زیر ساخت های قدیمی مقابله کنند. این فصل ابزاری
عنوان فارسی مقاله:فلزات کمیاب در خاک و گیاهان در اطراف یک کارخانه سیمان در پرتوریا، آفریقای جنوبی چکیده توسعه سریع اقتصادی در سراسر آفریقای جنوبی در دهه‌های اخیر و ساخت و ساز ساختمان عظیم، و در نتیجه افزایش تقاضا برای تولید سیمان وجود دارد. این کارخانه‌های سیمان در سراسر آفریقای جنوبی با حداکثر ظرفیت کار برای رفع نیازهای بازار در تلاش هستند. این مطالعه برای غلظت فلزات کمیاب در خاک و گیاهان در اطراف یک کارخانه سیمان (PPC) در پرتوریا،
عنوان فارسی مقاله:ارزیابی آلاینده های موجود در جریان اطراف یک کارخانه سیمان در نیجریه چکیده این مطالعه به ارزیابی محتوای شیمیایی و فلزات سنگین در نمونه آب‌های سطحی در 9 مرحله از 3 جریان مختلف که در شعاع 5 کیلومتر از کارخانه جمع آوری شده است، و یک نمونه کنترل اضافی آب در تارهمبه جمع آوری شده از یک جریان، با 12 کیلومتر فاصله از کارخانه می‌پردازد. تجزیه و تحلیل و تجهیزات آزمایشگاهی، 18 پارامتر در حالی که میانگین، حداکثر
عنوان فارسی مقاله:کمبود و تنش آب در چین: آسیب پذیری اجتماعی و زیست محیطی در سیستم‌های رودخانه‌ای داخلی و بین مرزی چین چکیده کشور چین با سرعت زیادی در حال گذار و تغییر از اقتصاد روستا محور به اقتصاد شهر محور است. اقتصاد چین در حال شکوفا شدن بوده، ساختارهای اجتماعی در حال تغییر بوده، اکوسیستم‌ها تحت فشار بوده و پایداری به چالش کشیده شده است. ما اقدام به تجزیه تحلیل آسیب پذیری اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی سیستم‌های رودخانه‌ای
عنوان فارسی مقاله:اثرات تغییر اقلیم بر حرکات توده ای- مطالعات موردی در کوه های آلپ اروپا چکیده  این مقاله به بررسی دانش فعلی در خصوص اثرات تغییر اقلیم بر فعالیت حرکات توده‌ای در محیط‌های کوهستانی با تشریح نمونه‌های مشخصی از جریان‌های واریزه‌ای، شکست شیب سنگی و زمین لغزه ها در کوه‌های آلپ فرانسه، ایتالیا و سوییس می‌پردازد. انتظار می‌رود که رویدادهای فوق کم‌تر طی تابستان اتفاق می افتند در حالی که افزایش پیش بینی شده بارندگی در بهار و پاییز
عنوان فارسی مقاله:اثرات تخریب و پیکره بندی زیستگاه و ترکیب ماتریکس بر روی گونه‌های تالابی در حال کاهش چکیده کاهش پرندگان و لاک پشت‌های تالابی در مقیاس جهانی به تخریب زیستگاه در مقیاس چشم انداز، قطعه قطعه شدن زیستگاه و تغییرات کاربری ارضی ناشی از فعالیت‌های انسانی نسبت داده می‌شود. با این حال به دلیل وجود هم خطی چندگانه، اهمیت نسبی این عوامل تا حد زیادی مبهم باقی مانده است. ما اثرات نسبی حجم تالاب، پیکره بندی تالاب (که به
عنوان فارسی مقاله:یک قالب کاری برای درک اثرات نویز روی حیات وحش؛ یک اولویت حفاظتی فوری چکیده نویز ناشی از فعالیت‌های انسانی یک عامل تنش زای زیست محیطی مهم است که بیولوژیست ها، مدیران منابع و سیاست گذاران روز به روز توجه خود را بر آن افزون‌تر می‌کنند. در این جا ما به مرور منابع مهم در خصوص اثرات نویز روی حیات وحش پرداخته و یک قالب کاری مفهومی برای تحقیقات آینده در اختیار خواهیم گذاشت. ما راجع به چگونگی
عنوان فارسی مقاله:استفاده از تولید اندازه محور و آنالیز ایزوتوپ پایدار برای پیش بینی کارایی های انتقال غذایی و نسبت وزن بدن شکارچی به شکار در شبکه های غذایی چکیده روش های ارزیابی ساختار و عملکرد شبکه های غذایی  به عنوان پایه و اساس ارزیابی اثرات مستقیم بزرگ مقیاس ( مثلا شیلات) و غیر مستقیم( تغییر اقلیم) فعالیت های بشری بر اکوسیستم های دریایی نیاز هستند. ما یک ترکیب ساده از ساختار و عملکرد پیچیده شبکه غذایی دریایی واقعی را
عنوان فارسی مقاله:حذف فلزات سنگین سرب، کادمیوم، روی، نیکل و آهن از آب از طریق جاذب‌های بیوسرامیک میکروذرات هیدروکسی آپاتیت چکیده  فلزات سنکین برای محیط زیست حتی در مقادیر بسیار کم خطرناک و سمی بوده و می‌توانند برخی از گونه‌ها را به خطر انداخته و به همه موجودات آسیب برساند. روش‌های فعلی حذف فلزات سنکین از محیط‌های آبی شامل ترسیب مواد شیمیایی، تبادل یون، جذب سطح، فرایندهای غشایی، اکسیداسیون و احیا می‌باشد که نیاز به هزینه‌های نگه داری و سرمایه
عنوان فارسی مقاله:متریک‌ها و شاخص‌های چشم انداز: مروری بر کاربرد آن‌ها در تحقیقات چشم انداز (سیمای سرزمین) چکیده هدف این مقاله مروری، تجزیه تحلیل استفاده از متریک‌ها و شاخص‌های مختلف چشم انداز برای مطالعه ساختار چشم انداز و فرایندهای مختلف در هر دو سطح اکوسیستم و چشم انداز می‌باشد. ظهور اصطلاحات متریک‌ها و شاخص‌های چشم انداز همراه با هفت مقوله اصلی در زمینه اکولوژی چشم انداز (1- استفاده/انتخاب و سوء کاربرد متریک‌ها، 2- آنالیز زیستگاه و تنوع زیستی،3- کیفیت آب،4-ارزیابی
عنوان فارسی مقاله:روش‌های تهیه نقشه‌های تناسب اراضی(شایستگی): یک ارزیابی تفصیلی چکیده انوانتوری منابع ارضی به منظور تعیین تناسب اراضی به یک بخش استاندارد تجزیه تحلیل‌های آزمایش در بسیاری از مقیاس‌ها تبدیل شده است. هر گوونه تلاش برای بازنگری، مقایسه، ارزیابی و بهبود هزاران مطالعه موردی، که بسیاری از آن‌ها به طور جزیی مستند شده و کم‌تر مورد انتشار واقع شده‌اند از کمبود رفرنس و مرجع به یک چارچوب متداول رنج می‌برد. این مقاله یک دیدگاه کلی در خصوص اهداف و
عنوان فارسی مقاله:مروری بر جایگزین‌های کارخانه‌های تصفیه آب شور چکیده بیش از 75 درصد جمعیت ایالات متحده در امتداد سواحل زندگی می‌کنند. امروزه، بسیاری از جوامع ساحلی از منابع آب شیرین خشکی و یا آبخوان‌های ساحلی کم شور استفاده می‌کنند. به دلیل دسترسی محدود به این منابع و استفاده شدید از آن‌ها طی چندین سال، منابع سنتی عرضه آب در بسیاری از بخش‌های کشور در حال تخلیه بوده و وابستگی تنها به چنین منابعی دیگر در بلند مدت پایدار نمی‌باشد.
عنوان فارسی مقاله:پتانسیل استفاده از باغچه های جوامع اگروفارستری به عنوان راهبرد پایدار جایگزین واردات برای بهبود امنیت غذایی در انتاریای قطبی، کانادا چکیده شیوع ناامنی غذایی توسط ملل شمالی تا حدودی ناشی از وابستگی به سیستم غذایی واردات محور پرهزینه است که فاقد کیفیت عناصر مغذی بوده و جایگزین سیستم‌های غذایی سنتی شده است. در این مطالعه، امکان جایگزینی واردات با باغچه‌های جامعه آگروفارستری به عنوان ابزارهای پایداری فرهنگی و اجتماعی-اکولوژیکی امنیت غذایی در مطالعه موردی Fort Albany First
عنوان فارسی مقاله:بررسی پیش بینی‌های مکانی شاخص سایت با استفاده از روش‌های پارامتری و غیر پارامتری – مطالعه‌ی موردی کاج لاجپول چکیده در این مطالعه پتانسیل استفاده از رگرسیون حداقل مربعات، مدل افزایشی تعمیم یافته، مدل درخت محور و مدل شبکه‌ی عصبی را بر روی لایه‌های شبکه‌ی داده‌های محیطی برای تهیه‌ی نقشه‌ی شاخص سایت در بررسی شده است. شبکه‌ای از متغیرهای زیست محیطی به صورت داده‌های لایه‌ای نشان داده شده و شبکه‌ی پلات شاخص سایت پراکنده در داخل شبکه‌های جغرافیایی
عنوان فارسی مقاله:برآورد ضریب تبخیر تشتکی با استفاده از رویکرد عصبی – ژنتیکی چکیده تشریح مسئله: ضریب تبخیر تشتکی (Kp) برای تبدیل تبخیر تشتکی (Ep) به تبخیر تعرق مرجع (ETo) به دلیل سادگی و مناسبتان برای مناطقی با محدودیت داده‌های هواشناسی استفاده می‌شود. رویکرد: این مطالعه از روش عصبی ژنتیکی برای برآورد Kp برای تشتک کلاس ا و تشتک کلروادو سانکن تحت شرایط مرطوب و خشک استفاده می‌کند(برآوردضریب تبخیر تشتکی با رویکرد عصبی). نتایج: مقادیر معرف برای نشان دادن داده‌های
عنوان فارسی مقاله:تأثیر گرمایش آینده بر سردی زمستان در استرالیا چکیده افزایش دما به دلیل متصاعد شدن گازی‌های گلخانه‌ای در نتیجه فعالیت‌های انسانی بر ابعاد کلیدی تولیدات باغی تأثیر می‌گذارد. تأثیر بالقوه درجه حرارت‌های بالاتر بر توانایی درختان میوه و خشکبار برای شکستن خواب زمستانه که مستلزم قرار گیری در معرض درجه حرارت‌های پایین زمستانه است در نظر گرفته شد. سه مدل سرمادهی (0-7، درجه حرارت 2 سانتی گراد، مدل اصلاح شده یوتاه و دینامیک) برای بررسی تغییرات در انباشت
عنوان فارسی مقاله:اجتماعات بندپایان خشکی زی: کاربرد آن‌ها در طرح‌های حفاظتی چکیده بندپایان، به عنوان متنوع‌ترین اجزای اکوسیستم‌های خشکی، طیف وسیعی از آشیان‌های بوم شناسی کارکردی و نیز خرد زیستگاه‌ها را در مقیاس‌های بزرگ مکانی و زمانی اشغال می‌کنند. پیشنهاد ما این است که زیست شناسان حفاظتی بایستی از مزیت تنوع بندپایان خشکی به عنوان منبع غنی داده برای برنامه ریزی حفاظت بهره مند شوند. برای طرح و انتخاب حفاظتی، تهیه مستندی از میکروژیوگرافی (جغرافیای خرد) تاکسا های بندپایان انتخاب
عنوان فارسی مقاله:مواد پسماند کشاورزی به عنوان جاذب‌های بالقوه برای ترسیب یون‌های فلزات سنگین از محلول‌های آبی-مقاله مروری چکیده حذف و احیای فلزات سنگین از جریانات آبی یک نگرانی اصلی به شمار می‌رود زیرا این یون‌ها مقاوم بوده و در محیط دوام زیادی دارند. فناوری‌های سنتی تصفیه برای حذف این یون‌های فلزات سنگین از نظر اقتصادی به صرفه نبوده و ایجاد حجم عظیمی از پسماندها و فاضلاب سمی شیمیایی می‌کند. جذب زیستی در حال حاضر یک روش جایگزین بالقوه برای
عنوان فارسی مقاله:جاذب‌های کم هزینه (ارزان قیمت) برای حذف آلاینده‌های ارگانیک از پسماند فاضلاب چکیده آلودگی آب ناشی از آلاینده‌های آلی به دلیل وجود سمیت حاد و ماهیت سرطان زایی آلاینده‌ها یک مشکل جدی مطرح می‌باشد. در میان روش‌های مختلف تصفیه آب، فرایند جذب سطحی به عنوان بهترین روش مطرح است زیرا ارزان، دارای ماهیت جهانی و سهولت استفاده می‌باشد(جاذب‌های کم هزینه برای حذف آلاینده‌ها). بسیاری از مواد پسماند مورد استفاده شامل پسماندهای میوه، پوست نارگیل، پوست درخت، لاستیک‌های حاصل
عنوان فارسی مقاله:حذف یون‌های فلزات سنگین از فاضلاب: مقاله مروری چکیده آلودگی فلزات سنگین یکی از جدی‌ترین مسائل زیست محیطی در حال حاضر به شمار می‌رود. تصفیه و تیمار فلزات سنگین به دلیل پایداری و ماندگاری زیاد در محیط زیست موسوم به یکی از مسائل اصلی می‌باشد. در سال‌های اخیر، روش‌های مختلف برای حذف فلزات سنگین از فاضلاب به طور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. این مقاله به مرور روش‌های فعلی می‌پردازد که برای تصفیه فاضلاب دارای فلز سنگین و
عنوان فارسی مقاله:احیا و باز سازی اکوسیستم های تخریب شده در اراضی خشک و نیمه خشک:نگرشی از جنوب چکیده مدل عمومی ارائه شده به توصیف تخریب اکوسیستم برای کمک در خصوص تصمیم گیری هنگام احیا، باز سازی و تخصیص مجدد می‌تواند یک پاسخ و واکنش ارجح باشد. دو مسیر اخیر اغلب زمانی پیشنهاد می‌شوند که یک یا چند آستانه برگشت ناپذیری در روند تخریب اکوسیستم از مقدار نرمال عبور کنند و یا هنگامی که احیای غیر فعال یک شرایط تخریب
عنوان فارسی مقاله:اثرات تغییر اقلیم بر آب و خطرات طبیعی در کوه‌های آلپ: آیا نظارت فعلی آب می‌تواند با چالش‌های آینده کنار بیاید؟ مثال‌هایی از پروژه اروپایی ACQWA چکیده  این مقاله به مرور و بررسی شرایط احتمالی آینده رودخانه رون در حوزه آبخیز سوییس می‌پردازد. فرایندهای فیزیکی در آلپ، بر رفتار رودخانه ران از سرچشمه خود (یخچال ران) تا دریاچه ژنو تأثیر می‌گذارند و تغییرات معنی داری در مقدار و شدت بارش و نیز در پاسخ برف و یخچال به
عنوان فارسی مقاله: دینامیک و پویایی فیزیکی جریان آب، رسوب و عناصر مغذی در مقیاس حوضه‌ی آبخیز چکیده رواناب آلاینده‌های با منبع غیر نقطه‌ای (NPS) به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت آب در اکوسیستم‌های آب شیرین و دریاچه و مصب ها محسوب می‌شود و به عنوان یک اولویت ملی از زمان تصویب قانون آب پاک در نظر گرفته شده است. به منظور کنترل آلودگی NPS، سازمان‌های ایالتی و فدرالی، انواع برنامه‌های مبتنی بر استفاده از مدیریت
عنوان فارسی مقاله:تاریخچه اخیر کاجهای کرومهولز تحت آلپی (Pinus sylvestris) در جنگلهای سوئد چکیده  در این مقاله، به بررسی رشد کاج‌های قدیمی و مسن (Pinus sylvestris) در شرایط تغییرات آب و هوا و اقلیم از اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 پرداخته شده است. این مطالعه در اکوتون آلپ-تندرا در سوئد جنوبی انجام شد. تاریخچه‌ی حیات کاج‌ها با حالت رشد بوته‌ای و متوقف شده بررسی شده است. آن‌ها نقش مهمی به عنوان هسته‌های پراکنش ایفا می‌کنند و به افزایش
عنوان فارسی مقاله:تأثیر میزان بذر و فاصله ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد انواع برنج دیم (Oryzasativa L.) چکیده چکیده: یک آزمایش در دشت فوره در فصول بارانی سال 2017 و 2018 برای بررسی اثرات میزان بذر و فاصله ردیف بر عملکرد و مؤلفه عملکرد اکوسیستم برنج دیم  انجام شد. فاصله چهار رديف (15، 20، 25 و 30 سانتيمتر) و هفت سطح بذر (40، 60، 80، 100، 120،140 و 160 كيلوگرم در هكتار) به صورت فاكتوري تركيب و در قالب
عنوان فارسی مقاله:تغییرات در برخی الکترولیتها در ماهی تیلاپیای Tilapia guineensis در معرض دی متوات  (DMC) چکیده تغییرات در الکترولیتهای منتخب مانند سدیم (سدیم +)، پتاسیم (K +)، کلرید (کلرید) و کلسیم (Ca2 +) در پلاسما بچه ماهی ها و  ماهیان بزرگ تیلاپیای  Tilapia guineensis در معرض دی متوات (DMC) در غلظت 0.00 (کنترل)، 1.00، 1.50، 2.00، 2،50 و 3.00 میلی گرم در لیتر برای ارزیابی تغییرات در تغییرات الکترولیت در ماهی‌های در معرض   دی متوات   DMC  در شرایط آزمایشگاهی
 • این مطلب بدون برچسب می باشد.

 • مطالب
 • ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید.

  برو بالا