light box
امتیاز 2.58 مکمل آمینو اسیدهای کاربردی و پلی فنول ها در دوز پایین">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 15
تعداد کلمات : 5000
مجله : Livestock Science
انتشار : 2021
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : بالا
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:مکمل آمینو اسیدهای کاربردی و پلی فنول ها در دوز پایین می تواند عملکرد و قابلیت هضم اسید آمینه را در جوجه های گوشتی مبتلا به کوکسیدیوز بازیابی کند.

چکیده

 در جوجه‌های گوشتی، فعالیت‌های تجاری فشرده فشار چالش‌های سلامت روده مانند کوکسیدیوز را تشدید می‌کند. کوکسیدیوز هضم مواد مغذی، عملکرد، زیست پذیری جوجه های گوشتی را مختل می کند و سودآوری کلی مزرعه را کاهش می دهد. منابع و مطالعات نشان می دهد که آمینو اسیدهای کاربردی (AA؛ آرژنین، ترئونین، گلوتامین) و پلی فنول ها می توانند اثرات مفیدی در جوجه های گوشتی که با این چالش مواجه هستند، داشته باشند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی مکمل‌سازی آرژنین، ترئونین و گلوتامین همراه با پلی فنل‌های عصاره انگور (ترکیب) بر عملکرد، قابلیت هضم AA و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی مبتلا به کوکسیدیوز انجام شد.

دویست و هشتاد و هشت (۲۸۸) جوجه گوشتی نر تازه تفریخ شده از سویه تجاری (راس ۳۰۸) در ۳ تیمار با ۸ تکرار قرار گرفتند. برای همه تیمارها به جز یک تیمار (کنترل تیمار نشده – UUC)، پرندگان به طور مصنوعی با دوز ۱۰ برابر واکسن کوکسیدیوز ADVENT® در روز ۱۴ مورد چالش قرار گرفتند. جوجه های گوشتی از دو گروه چالش شده یا هیچ مکملی (کنترل تیمار نشده آلوده – IUC) یا مخلوطی از واکسن کوکسیدیوز دریافت نکردند. آرژنین، ترئونین و گلوتامین همراه با پلی فنل های عصاره انگور با دوز ۱ کیلوگرم بر تن (IUC+ترکیب) از روز ۰ تا ۳۵ داده شد. عملکرد و زیست پذیری در طول ۳۵ روز آزمایش دنبال شد. نمره ضایعه، مورفولوژی دوازدهه و تعداد اووسیست مدفوع در روز ۲۱ مورد ارزیابی قرار گرفت. در روز ۲۵ قابلیت هضم مواد مغذی در زیر مجموعه ای از پرندگان اندازه گیری شد. همه داده‌ها تحت یک ANOVA قرار گرفتند و تفاوت بین میانگین‌ها با آزمون‌های چند دامنه‌ای شناسایی شد.

در طول دوره آزمایش، چالش کوکسیدیوز باعث کاهش رشد (۳- گرم در روز، ۰٫۰۰۸ = P) و ضریب تبدیل خوراک (۳- امتیاز، ۰٫۰۱۳ = P) بدون تغییر مصرف خوراک شد. همچنین نمرات ضایعات کل و مربوط به گونه و تعداد اووسیست در مدفوع را در روز ۲۱ افزایش داد (۰۰۰۱/۰ > P). مکمل افزودنی ترکیبی عملکرد را به همان سطح تیمار UUC بازگرداند، اما تأثیری بر نمرات ضایعه و تعداد اووسیست مدفوع نداشت. جالب توجه است، چالش کوکسیدیوز باعث کاهش ارتفاع پرز در دوازدهه شد (۰٫۰۱۶ = P) که به قابلیت هضم کمتر تمام AA P <0.05 به جز فنیل آلانین تبدیل شد. افزودن ترکیب تا حدی اثر چالش را بر قابلیت هضم و به میزان کمتری بر مورفولوژی روده کاهش داد. این مطالعه گزارش می دهد که مکمل ترکیبی انتخاب شده از اسیدهای آمینه کاربردی و پلی فنل های عصاره انگور می تواند عملکرد پرندگان مبتلا به کوکسیدیوز را با بهبود قابلیت هضم AA به طور کامل بازیابی کند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نحوه عمل ترکیب به تأثیر مستقیم بر نمرات ضایعه، تعداد اووسیست یا مورفولوژی روده وابسته نیست و هنوز نیاز به تعیین دارد(مکمل آمینو اسیدهای کاربردی).

Title: Supplementing functional amino acids and polyphenols at low dose can restore performance and amino acid digestibility in broilers challenged with coccidiosis

Abstract

In broiler chickens, commercial intensive practices exacerbate the pressure of gut heath challenges such as coccidiosis. Coccidiosis impairs nutrient digestion, performance, livability of broiler chickens and reduces overall farm profitability. Literature reports that functional amino acids (AA; arginine, threonine, glutamine) and polyphenols could exert beneficial effects in broilers facing this challenge. The current study aimed at evaluating the efficiency of the supplementation of arginine, threonine and glutamine together with grape extract polyphenols (MIX) on performance, AA digestibility and gut morphology in broiler chickens challenged with coccidiosis.
Two hundred eighty-eight (288) newly hatched male broiler chicks of commercial strain (Ross 308) were allocated to 3 treatments with 8 replications. For all except one treatment (Uninfected Untreated Control – UUC), birds were artificially challenged with ADVENT® coccidiosis vaccine 10x dose on day 14. Broiler chickens from the two challenged groups received either no supplementation (Infected Untreated Control – IUC) or a mix of arginine, threonine and glutamine together with grape extract polyphenols at a dose of 1 kg/Ton (IUC+MIX) from day 0 to day 35. Performance and livability were followed during the 35 days of the trial. Lesion scoring, duodenum morphology and fecal oocyst count were assessed on day 21. On day 25 nutrient digestibility was measured on a subset of birds. All data were subjected to an ANOVA and differences among means were detected by multiple range tests.
During the course of the trial, coccidiosis challenge reduced growth (-3 g/d, P = 0.008) and feed conversion ratio (-3 pts, P = 0.013) without altering feed intake. It also increased total and species related lesion scores and oocyst counts in feces at d 21 (P < 0.0001). The supplementation of the additive mix restored performance to the same level as the UUC treatment but had no effect on lesion scores and fecal oocyst count. Interestingly, the coccidiosis challenge reduced villous height in duodenum (P = 0.016) which translated into lower digestibility of all AA (P < 0.05), except phenylalanine. The addition of the mix mitigated partially the effect of the challenge on digestibility and to a lesser extent on gut morphology. This study reports that the supplementation of a selected combination of functional amino acids and grape extract polyphenols can fully restore performance of coccidiosis-challenged birds with an improvement of AA digestibility. The results of this study suggest that the mode of action of the mix does not rely on a direct effect on lesion scores, oocyst count or gut morphology and still needs to be determined.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
عملکرد دانه، راندمان مصرف آب و ویژگی های فیزیولوژیکی ارقام برنج تحت آبیاری قطره ای
خـریـد محـصـول
جمع سپاری مکانی در مدیریت درآمد منابع طبیعی
خـریـد محـصـول
جامعه شناسی شهری معاصر
خـریـد محـصـول
موکوزیت شدید دهان در کودکان مبتلا به سرطان: تجزیه و تحلیل بقا و عوامل پیش بینی کننده
خـریـد محـصـول
سندرم نقص پاداش (RDS): یک ویژگی نوروبیولوژیکی سلولی تمام اعتیادها
خـریـد محـصـول
سیر تکاملی پتنت کاوی: بکارگیری تجزیه و تحلیل کتاب سنجی و تحلیل شبکه کلمات کلیدی
خـریـد محـصـول
گزارش سالانه ۲۰۲۱ شاخص آسیب پذیری کشورها:بحران کوید-۱۹
خـریـد محـصـول
توالی ژنوم کامل یک قارچ خوراکی و دارویی هریسیوم، Hericium erinaceus ،بازیدیومایکوتا
خـریـد محـصـول
رویکردی برای برنامه ریزی چابک جداسازی و بازیافت محصولات پیچیده
خـریـد محـصـول
ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در بیمارستان ها: مطالعه موردی
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا