آرشیو

ترجمه مقالات علوم انسانی

موضوعات اصلی مقالات ترجمه شده در رشته علوم انسانی در خصوص مطالعه مسایل مربوط به انسان است که زبان و ادبیات ملل مختلف، ادیان و مذاهب مختلف می باشد. علوم ورزشی، باستان شناسی، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم اجتماعی و مردم شناسی، فلسفه و منطق، روانشناسی، مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی و دولتی، مسایل مربوط به خانواده و علوم تربیتی از محور‌های اصلی این رشته محسوب می‌شود.

دسته‌بندی موضوعی ترجمه مقالات علوم انسانی
ادبیات – اقتصاد – تاریخ – تربیت بدنی – جغرافیا – حقوق – روانشناسی – زبان شناسی – علوم اجتماعی – علوم اسلامی – علوم انسانی – علوم سیاسی – علوم کتابداری – فلسفه و منطق – مدیریت – مطالعات زنان – مطالعات هنر

هـدف کلـی رشته های علوم انسانی ایـن اسـت کـه افـراد را برطبـق الگـوی اعتقادات ، مبانی و ارزش های حاکم بر جامعه تربیت کرده و انسانی متناسب و شایسته ی جامعه تحویل دهد. به منظور هموار نمـودن راه دسـت یـابی کشور به توسعه ، ناگزیریم در تربیت و پرورش افراد جامعه، به ارزش هـا و الگوهای فرهنگی ، معرفتی و رفتاری جوامع دیگر و جامعه جهانی توجه کنیم.

برو بالا