دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده کشاورزیدر این بخش لیست دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده کشاورزی که توسط سایت متن به فارسی پیرامون رشته های مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ مرتع و آبخيزداری مهندسی آبخيزداری – مهندسی مرتعداری – مهندسی كشاورزی ـ آب مهندسی آبياری و زهكشی- مهندسی سازه های آبی- مهندسی منابع آب- مهندسی هواشناسی كشاورزی – مجموعه مهندسی كشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات مهندسی اصلاح نباتات–۲مهندسی زراعت- علوم و تكنولوژی بذر- كشاورزی اكولوژيك – مهندسی كشاورزی ـ اقتصاد كشاورزی مهندسی اقتصاد کشاورزی سياست و توسعه کشاورزی – اقتصاد توليد و مديريت واحدهای كشاورزی – اقتصاد منابع طبيعی و محيط زيست – بازاريابی محصولات کشاورزی -مهندسی كشاورزی ـ علوم باغبانی۱مهندسی علوم باغبانیميوه كاری-سبزی كاری-گياهان زينتی-گياهان دارويی، ادويه ای و نوشابه ای-فيزيولوژی و اصلاح درختان ميوه – فيزيولوژی و اصلاح سبزی ها – فيزيولوژی و اصلاح گل و گياه زينتی – فيزيولوژی و اصلاح گياهان دارويی، ادويه ای و عطری – فيزيولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی – بيوتكنولوژی و ژنتيك مولكولی محصولات باغبانی – ترويج و آموزش كشاورزی ترويج و آموزش كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ جنگل مهندسی جنگداری- مهندسی جنگل شناسی و اكولوژی جنگل- مهندسی مسايل اقتصادی و اجتماعی جنگل- مهندسی آسيب شناسی جنگل – مجموعه كشاورزی ـ علوم خاك مديريت حاصلخيزی و زيست فناوری خاكشيمی، حاصلخيزی خاك و تغذيه گياه بيولوژی و بيوتكنولوژی خاك – مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك منابع خاك و ارزيابی اراضی -مجموعه مهندسی كشاورزی ـ علوم دام و طيور مهندسی علوم دامیاصلاح نژاد دام – تغذيه دام – مديريت دامپروری فيزيولوژی دام – تغذيه نشخواركنندگان – تغذيه طيور – پرورش و مديريت توليد طيور- علوم طيور تغذيه طيور – فيزيولوژی طيور – مهندسی توليدات گياهی مهندسی توليدات گياه یاصلاح گياهان باغبانی – توليد محصولات باغبانی – مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ شيلات مهندسی تكثير و پرورش آبزيان- مهندسی فرآوری محصولات شيلاتی- مهندسی بوم شناسی آبزيان شيلاتی- مهندسی صيد و بهره برداری آبزيان – مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ چوب مهندسی صنايع چوب – مهندسی فرآورده های چندسازه چوب – مهندسی حفاظت و اصلاح چوب – مهندسی بيولوژی و آناتومی چوب – مهندسی صنايع خمير و كاغذ – علوم و مهندسی صنايع غذايی علوم و مهندسی صنايع غذايی صنايع غذايی علوم مواد غذايی زيست فناوری مواد غذایی – فناوری مواد غذایی – حشره شناسی كشاورزی حشره شناسی كشاورزی – مجموعه كشاورزی ـ بيماری شناسی گياهی  بيماری شناسی گياهی – ريز كرم شناسی – هندسی منابع طبيعی ـ محيط زيست۱مهندسی محيط زيست منابع طبيعیزيستگاه ها و تنوع زيستی-ارزيابی و آمايش سرزمين-آلودگی های محيط زيست – مهندسی مكانيك بيوسيستم مهندسی مكانيك بيوسيستمطراحی و ساخت-انرژی های تجديدپذير-فناوری پس از برداشت-مجموعه منابع طبيعی ـ بيابان۱مديريت مناطق بيابانیآبياری-خاك شناسی-مرتع و آبخيزداری – مديريت همزيستی با بيابانتوليدات گياهی و دامی – توسعه و عمران مناطق بيابانی-مهندسی مكانيزاسيون كشاورزی۱مهندسی مكانيزاسيون كشاورزیمديريت و تحليل سامانه ها-انرژی-بازيافت و مديريت پسماند-مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ بيابان زدايی۱مهندسی بيابان زدايی–بيوتكنولوژی كشاورزی بيوتكنولوژی كشاورزی–توسعه روستايی۱توسعه روستايی–توسعه كشاورزی-شناسايی و مبارزه با علف های هرز۱شناسايی و مبارزه با علف های هرز– مديريت كشاورزی۱ مديريت كشاورزی–مهندسی فضای سبز۱مهندسی فضای سبز–گياهان زينتی در منظر را مشاهده میکنید.

 

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده کشاورزی

جهت جستجو در لیست دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده کشاورزی کافی است عنوان مورد نظر خود را در فیلد زیر تایپ کنید و چند ثانیه منتظر بمانید:

عنوان فارسی مقاله:بیش اندوزی(انباشت) فلز  در گیاهان: مقاله مروری در مورد فناوری گیاه پالایی چکیده   بیش اندوزی فلزی ویژگی مهم بیش از 500 گونه گیاهی و تقریباً 0.2% تمام آنژیواسپرم‌های است. بیش اندوزها گیاهان مدل برای گیاه پالایی هستند چون نسبت به فلزات سنگین مقاومند. مقاومت و انباشتگری فلزات از جمله خصوصیات اکتسابی ژنتیکی هستند. گیاهان دارای مکانیسم‌های سلولی پتانسیلی هستند که سمیّت‌زدایی فلزات سنگین و مقاومت در برابر فشار فلزی سهم دارند. با این حال، اهمیت بیولوژیکی اکولوژیکی انباشتگری
عنوان فارسی پایان نامه:انتقال بذر توسط علفخواران وحشی(حیات وحش) و ارتباط آن با پوشش گیاهی در پارک ملی   چکیده یکی از تاثیرات اصلی علفخواران در زیستگاه­های مرتعی انتقال بذور گیاهان از طریق سرگین آنها می­باشد که نقش کلیدی در پویایی پوشش گیاهی اینگونه اکوسیستم­ها ایفا می­کند. این مسئله بویژه در اکوسیستم­های خشک و نیمه خشک که بسیاری از گونه­های گیاهی از طریق زایشی تکثیر و زاد آوری می­کنند، حائز اهمیت است. به منظور بررسی پتانسیل انتقال بذر گیاهان توسط
عنوان فارسی مقاله:موارد استفاده فرعی شاهدانه چکیده شاهدانه یک گونه زراعی کاملاً چند منظوره است. فیبر (فصل 7)، دانه های روغنی (فصل 8) و داروهای کانابینوئید (فصل 13) عمده ترین محصولات اقتصادی هستند. اسانس یا روغن ضروری که از اهمیت کم تری برخوردار است، در فصل 9 بحث شده است. سایر کاربردهای واقعی یا بالقوه در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است. زیر فصل های زیر به ترتیب کاهش سودمندی و اهمیت، مرتب شده اند
عنوان فارسی مقاله:استفاده پایدار از شاهدانه چکیده "پایدار" به عنوان واژه ای برای استفاده طولانی مدت انسان از منابع فیزیکی و انرژی به روش هایی تبدیل شده است که در آن موجودات زنده ، زیستگاه ها ، اکوسیستم ها و منابع سیاره ای مانند جو ، آب ، خاک و مناظر را تخریب نمی کند. کشاورزی ناپایدار ، بیشتر مربوط به محصولات کشاورزی ، اصلی ترین راهی است که مردم به دنیا آسیب می رسانند. گیاه شاهدانه در تلاشهای فعلی
عنوان فارسی مقاله:انقلاب تجاری ماری جوانا:یک تغییر اساسی برای بهتر یا بدتر شدن چکیده اوایل قرن بیست و یکم یک دوره مهم بوده ، شاهد تحول شگفت انگیزی از وضعیت شاهدانه با THC بالا از یک صنعت کاملاً بازار سیاه به  بازار قانونی. نسخه یازدهم (2012) از فرهنگ لغت Merriam-Webster’s Collegiate "قانونی" را چنین تعریف می کند: "(1): دادن وضعیت قانونی یا مجوز به؛ (2): نشان دادن یا تصدیق موجه بودن (3):   اعطای اعتبار یا احترام به یک چیز. "
عنوان فارسی مقاله:مصرف دارویی غیر پزشکی شاهدانه(ماری جوانا) چکیده در این فصل یک گزارش اساسی از مصرف داروی شاهدانه غیر پزشکی، بیشتر برای لذت بردن از تفریح ​​، گاه گاهی برای اهداف مذهبی یا تشریفاتی ارائه شده است. برای درک زمینه استفاده از گیاه شاهدانه برای اهداف پزشکی مجاز که در فصل 13 مستند شده و امکانات تفریحی توصیف شده در فصل 15، درک ماهیت استفاده غیر دارویی لازم است. صدها کتاب وجود دارد که دستورالعمل در تهیه و استفاده
عنوان فارسی مقاله:نقش رقابت در مدیریت علف‌های هرز: مقدمه‌ای برای شماره ویژه چکیده برای تولید محصولات زراعی موفق، علف‌های هرز یک چالش مهم محسوب می‌شوند. کنترل بسیار مؤثر وکارامد و پایدار علف‌های هرز برای رفع تقاضای غذای جهانی نیاز است. چندین گزینه کنترل علف هرز وجود دارد که نه به محیط زیست صدمه می زند و نه نیازمند افزایش هزینه تولید است. افزایش وبهبود رقابت محصولات به ویژه در بین چنین روش‌هایی بسیار مهم و جذاب است که می‌توان با
عنوان فارسی مقاله:معماری تاج پوشش گیاه چکیده معماری تاج پوشش را می توان به صورت  حالت لحظه ای  فرم گیاه در نظر گرفت (تاملینسون ، 1987). هنگامی که برای توصیف گیاهان استفاده می شود ، معماری به پیکربندی فضایی اندام های گیاهی روی زمین اشاره دارد و بیانگر آن است که این پیکربندی دارای اهمیت عملکردی است (کمپبل و نورمن ، 1990 ؛ لینچ ، 1995). مفهوم معماری تاج پوشش گیاهی ، از بسیاری جهات ، انتزاعی است که فرم
عنوان فارسی مقاله:فیزیولوژی اجزای رشد و عملکرد چکیده عملکرد محصول با رشد گیاه و تقسیم توده زیستی به قسمتهای قابل فروش گیاهان تعیین می شود. مراحل رشد و نمو محصولات تحت تأثیر مراحل رشد و تقسیم قرار می گیرند. آگاهی از فرآیندهای فیزیولوژیکی رشد ، نمو و تقسیم به اجزای عملکرد برای درک اساسی حداکثر عملکرد محصول ضروری است. ابتدا مهم است که رشد را تعریف کنیم. رشد به تجمع زیست توده اطلاق می شود و از طریق سطح برگ
عنوان فارسی مقاله:گوگرد در گیاهان به عنوان بخشی از یک شبکه متابولیک چکیده گوگرد پایه و اساس حیات به عنوان منبع انرژی و به عنوان واکنش دهنده در فرآیندهای بیوشیمیایی بوده است. بقایای این حیات تحت شرایط جوی در برخی از جنس‌های باکتری‌های آرکئاو لیتوتروفیک دیده می‌شود که در آن H2S به عنوان منبع انرژی در مسیر اکسید کننده گوگرد، همانند آب در فتوسنتز، یا به عنوان گیرنده الکترون در مسیر کاهش سولفات، عمل می‌کند (استنبرگ 1997، نیزبت و اسیپ
عنوان فارسی مقاله:دستورالعمل شورای اروپا مورخ 1985 در خصوص مسائل سلامت دام مؤثر بر تجارت داخل اتحادیه اروپا در شیرهای فراوری شده حرارتی (85/397/EEC) چکیده  از حیث بزرگی بخش دامداری و تنوع مسائلی که باید حل شود، اقدامات اولیه بایستی محدود به تعیین استانداردهای شیر فراوری شده حرارتی به جز محصولات حاصل از شیر باشد.  اگرچه شیر بایستی از گاوهایی باشد که بدون بیماری خطرناک برای سلامت انسان هستندف اگرچه توجه ویژه‌ای باید به تفاوت‌های بین کشورهای عضو در خصوص
عنوان فارسی مقاله:مرور مختصری بر تکثیر و پرورش توده‌ای پاروپایان مورد استفاده برای تغذیه ماهی درتکثیر و پرورش دریایی و طرح پیشنهادی برای استفاده از جمعیت‌های طبیعی با بیوماس بالای پاروپایان آب لب شور چکیده  این فصل متشکل از دو بخش است: مرور مختصری بر تکثیر و پرورش توده‌ای پاروپایان به عنوان غذا برای ماهی‌های لاروی در ژاپن و طرح پیشنهادی برای استفاده از بیوماس بالا و تولید پاروپایان طبیعی آب شور برای تکثیر و پرورش ماهیان دریایی. در بخش
عنوان فارسی مقاله:خصوصیات رفتاری پاروپایان که بر شایستگی آن‌ها به عنوان غذا برای ماهی‌های لاروی اثر می‌گذارند چکیده بسیاری از لاروهای ماهیان طوری تکامل یافته‌اند تا به طور انتخابی بر روی اجتماعات میکروزوپلانکتون های طبیعی تغذیه کنند و الگوهای حراکتی، مؤلفه مهمی در تشخیص ذرات به عنوان آیتم‌های غذایی خاص محسوب می‌شود. به همین دلیل شکار زنده (شناگر) اغلب برای بقای ماهی لاروی اهمیت اساسی دارد. در پاسخ به شکار ماهی، بسیاری از گونه‌های زوپلانکتون نیز سازگاری‌هایی را برای کم‌تر
عنوان فارسی مقاله:مقاومت به سیپرودینیل و عدم مقاومت فلودیکسونیل در ایزوله‌های Botrytis cinerea از توت فرنگی در کارولینای شمالی و جنوبی چکیده کنترل شیمیایی کپک خاکستری توت فرنگی که عامل بیماری آن Botrytis cinerea است، برای پیش گیری از تخریب میوه قبل و پس از برداشت، اهمیت دارد. به مدت پیش از 10 سال، سیپرونیدیل anilinopyrimidine (AP) و فنیل پیرول فلودیکسونیل (Switch 62.5WG) برای تولید کننده‌های تجاری توت فرنگی در امریکا برای کنترل کپک خاکستری موجود بوده است. هر دو
عنوان فارسی مقاله:بررسی گذشته، حال و آینده مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز و آبریز چکیده در این مقاله موارد اساسی در مدل سازی هیدرولوژیکی و پیش بینی سیل ، اعم از نقش مدل های رواناب بارشی مبتنی بر فیزیک و داده محور ، تا مفاهیم عدم قطعیت پیش بینی و معادل سازی و پیامدهای آن مورد بحث قرار می گیرد. تکامل طیف گسترده ای از مدل های آبگیر هیدرولوژیکی با استفاده از رویکردهای معنادار و مبتنی بر داده از نظر
عنوان فارسی مقاله:آنتی اکسیدان ها: اثرات آن‌ها بر روی استرس اکسیداتیو جوجه گوشتی وپایداری اکسیداتیو گوشت آن چکیده رنسیدیته اکسیداتیو، یکی از عوامل اصلی کاهش کیفیت غذا برای مصرف انسان محسوب می‌شود. علاوه بر تولید رایحه و بوی نامطبوع، رنسیدیته اکسیداتیو عامل اصلی زوال طعم، بافت، پیوستگی، ظاهر و ارزش غذایی می‌باشد. به همین ترتیب در موجودات زنده، استرس اکسیداتیو یک مکانیسم مهمی است که منجر به تخریب و آسیب بیولوژیکی شده و به عنوان یکی از عوامل پاتولوژی و
عنوان فارسی مقاله:توالی یابی به روش پایرو سکیوانسینگ ترانسکریپت روده سوسکچه های خرطوم دار موز حاکی از رونوشت‌های شبه پروتئاز چندگانه است چکیده سوسکچه های خرطوم دار موز یک آفت حشره‌ای مهم در بسیاری از مناطق کشت موز و موز سبز در دنیا است. علی رغم اهمیت اقتصادی این حشره آفت، اطلاعات ژنومی و رونوشتی کمی برای این گونه وجود دارد. در این مطالعه، ما ترانسکریپتوم روده C. sordidus(سوسکچه های خرطوم دار) را با استفاده از پیرو توالی یابی 454
عنوان فارسی مقاله:اثرات تراس بندی زمین بر روی خواص خاک در منطقه پاریورات در شمال شرق اسپانیا. یک تجزیه تحلیل چند متغیره چکیده منطقه پاریورات، که یک منطقه قدیمی تولید شراب در محبط کوهستانی مدیترانه‌ای شمال شرق اسپانیا است، از دهه 1990 میلادی تحت تغییرات بنیادینی با تبدیل مناطق با پوشش گیاهی طبیعی و متروک به تاکستان‌های جدید تراس بندی شده قرار گرفته است. در اکثریت موارد، این تغییرات پوشش زمین شامل تراس بندی خاک با پشته‌های با ارتفاع بیش
عنوان فارسی مقاله:زهکشی و استفاده مجدد از آب های آبیاری چکیده مدیریت آبیاری خوب را می توان به دو بخش تقسیم کرد: دسترسی به آب در صورت نیاز و سپس برداشت آب مازاد در اسرع وقت در صورت امکان. مدیریت بهتر آب آبیاری منجر به افزایش تولید  هم در کوتاه و هم در بلند مدت و کاهش اثرات زیست محیطی  می شود. گیاهان و چراگاه ها از کاهش تنش رطوبت ناشی از  عرضه آبیاری مناسب و زمان بندی مناسب با
عنوان فارسی مقاله:پیش بینی شاخص سایت نهالستان‌های صنوبر از متغیرهای اکولوژیک  در مرکز فرانسه چکیده داگلاس- صنوبر یک گونه‌ی اصلی مورد استفاده در فرانسه برای جنگل کاری در مناطق نیمه مرتفع به خصوص در خلنگ زار های زراعی و نیز هیمه زار ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به منظور تشریح استانه های اتواکولوژیکی ان و نیز برای در اختیار گذاشتند اطلاعات مناسب برای کاشت برای مدیران جنگل ما تولیدان را برای طیف وسیعی از شرایط مکانی بررسی کردیم. بر اساس
عنوان فارسی مقاله:مهار Meloidogyne hapla و خسارت آن بر کاهوی رشد کشت شده در خاک‌های معدنی اصلاح شده با کیتین و ارگانیسم‌های کنترل بیولوژیک چکیده  کیتین به عنوان یک ماده اصلاح کننده خاک در میکروپلات های مزرعه‌ای فایبر گلاس به صورت منفرد و یا با یک یا دو تا سه گونه Hirsutella rhossiliensis, Paecilomyces marquandii,، Verticillium chlamydosporium, Bacillus thuringiensis, Streptomyces costaricanus مورد استفاده قرار گرفت. سودان گراس و کلزا به صورت گیاهان پوششی استفاده شده و در خاک به صورت
عنوان فارسی مقاله:اقتصاد زیستی جنگلداری همسال در برابر غیر همسال: مطالعه موردی، صنوبر نروژی چکیده مدل بهینه سازی اقتصادی برای تجزیه تحلیل مدیریت جنگل بدون هر گونه محدودیت در سیستم مدیریت جنگل به کار می رود. داده های رشد جنگل متعلق به آزمایشات میدانی منحصر به فردی بوده و برای براورد ماتریکس گذار خطی یا مدل ساختار اندازه برای صنوبر نروژی استفاده می شود. این مدل شامل زیر مدل های وابسته به تراکم غیر خطی برای رویش درونی، تغییرات بین
عنوان فارسی مقاله:  آیا الگوهای چرای گوسفند بر عملکرد اکوسیستم در اکوسیستم‌های علفزار استپی درمغولستان داخلی اثر می‌گذارد؟ چکیده چرای مفرط موجب تخریب و بیابانی شدن علفزارهای نیمه خشک در چین شمالی در طی دهه‌های اخیر شده است. چرای انتخابی توسط گوسفند بر ساختار چمنزار با القای الگوهای پوشش گیاهی ناهمگن متشکل از نقاط تحت چرای شدید و مناطق استفاده نشده توسط گوسفند می‌باشد. در این مطالعه، ما به بررسی اثرات شدت چرا (چرا نشده، چرای سبک و چرای شدید در
عنوان فارسی مقاله:ارزیابی نماتد های بیمارگر حشرات در برابرمگس میوه زیتون Bactrocera oleae چکیده شیوع شش گونه نماتد بیمارگر حشرات در برابر Bactrocera oleae مقایسه شد. سطوح آلودگی مشابه زمانی مشابه شد که لارو سن سوم در معرض IJs ها در سوبستر های خاک گلدانی قرار گرفتند. وقتی IJs بر روی زیتون‌های افتاده آلوده اسپری شدند، بسیاری از لاروها در زیتون‌های فراوری شده علاوه بر خاک مردند. Steinernema feltiae موجب بالاترین مرگ ومیر کلی 67.9 درصد شد. به علاوه، سه
عنوان فارسی مقاله:تلفیق شاخص های اقتصادی و زیست محیطی در ارزیابی خطر بیابان زایی:مطالعه موردی چکیده بیابان زایی در برگیرنده بسیاری از کشورها با شرایط بوم شناسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف می باشد. در مناطق اروپایی با آب و هوای مدیترانه ای،فشار ناشی از  فعالیت های انسانی بالا،رشد و توسعه اقتصادی و تغییرات اقلیمی  دست به دست هم داده باعث ایجاد  خطر آتش سوزی،شوری،فرسایش خاک و تغییر کاربری ارضی می شود که  همه این عوامل  فاکتورهای کلیدی برای شروع فرایند
عنوان فارسی مقاله:دینامیک(پویایی) جمیعت و توزیع مکانی نماتد نیزه‌ای کلمبیا در پنبه چکیده Hoplolaimus Columbus، نماتد نیزه‌ای کلمبیا (CLN) می‌تواند موجب کاهش رشد شدید و کاهش عملکرد قابل توجه پنبه شود. مطالعه مزرعه‌ای سه ساله در کارولینای جنوبی با هدف بررسی دینامیک جمعیت و الگوهای توزیع مکانی نماتد نیزه‌ای کلمبیا تحت تأثیر بافت خاک، حضور Rotylenchulus reniformis، نماتد کلیه شکل و طرح تناوب پنبه- ذرت- سویا انجام بود. چهار کرت با بافت های خاکی مختلف تحت تأثیر هدایت الکتریکی خاک
عنوان فارسی مقاله:منطقه ساحلی بین جزر و مد چکیده  در میان کل اقیانوس عظیم، منطقه ساحلی بین جزر و مد که گاهی موسوم به منطقه کم عمق است، برای زیست شناسان دریایی و افراد عامه کاملاً شناخته شده است. منطقه ساحلی جزرو مدی، یک نوار باریک در امتداد خط ساحلی است که بین بلندترین و پایین‌ترین نقطه جزرو مدی واقع شده است. این منطقه تنها بخشی از دنیای دریا است که ما می‌توانیم آن را بدون نادیده گرفتن عنصر طبیعی
عنوان فارسی مقاله:خوراک و مدیریت تغذیه  (بز) چکیده بزرگترین هزینه شرکت در هر گونه دام هزینه تغذیه است. با سیستم تغذیه فشرده، هزینه میانگین خوراک 64٪ از هزینه متغیر یک عملیات (به استثنای کار) و یا در برخی از موارد 45٪ از هزینه متغیر یک عملیات از جمله نیروی کار می باشد. شیوه های مدیریت هزینه های خوراک و تغذیه سودآوری یک شرکت دام را بهبود می بخشد. نقاط عمده در مدیریت تغذیه بز برای کمک به خوانندگان درک تفاوت
عنوان فارسی مقاله:رفتار هضم، انتخاب رژیم غذایی، و مصرف خوراک ( بز ) چکیده بز از این توانایی به منظور بهره بردن از منابع و همچنین اجزای علوفه استفاده می کند ، و می تواند محصولات حیوانی را از مراتع و یا محیط های نیمه خشک که برای گاو و گوسفند مناسب نیست فراهم کند. در نتیجه ، اغلبدر اقتصادهای کمتر توسعه یافته در جهان بز اهمیت عمده اقتصادی در - محیط های کمتر مورد علاقه دارد. تعامل جستجوگری بز
عنوان فارسی مقاله:دستگاه گوارش فیزیولوژی و متابولیسم غذایی  بز چکیده دستگاه گوارش (GI) با دستگاه حیوانات خانگی متفاوت است و این تفاوت به اولویت برای استفاده از رژیم غذایی مرتبط است. موجودات به سه گروه بر اساس نوع رژیم غذایی خود دسته بندی می شوند. گیاهخواران حیواناتی هستند که یک سیستم گوارش سازگار با غذا خوردن و هضم مواد گیاهی فیبری دارند. گوشتخواران حیواناتی با دستگاه گوارش اقتباس شده برای هضم گوشت هستند. و انسان ها افرادی که دستگاه گوارش
عنوان فارسی مقاله:آماده سازی و اثرات خوراک نانوذرات معدنی در دام‌ها: یک مقاله مروری چکیده  نانومواد به طور گسترده‌ای در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، سیستم‌های تغذیه‌ای و دامی استفاده می‌شوند. از این روی کاربردهای مختلف آن موجب افزایش تولید در سطح آزمایشگاهی شده است که از طریق روش‌های فیزیکی، شیمیایی یا زیستی حاصل می‌شود. هر روش دارای نقاط منفی و مثبت خاص خود می‌باشد. به طور کلی، روش‌های شیمیایی سودمندتر می‌باشند زیرا ذرات اندازه نانو را می‌توان به طور
عنوان فارسی مقاله:تأثیر نانوسلنیوم با دوز بالا و مخمر سلنیوم بر روی هضم پذیری غذا، تخمیز شکمبه و مشتقات پورین در گوسفند چکیده  هدف این مطالعه ارزیابی اثر مکمل دهی نانوسلنیوم و سلنیوم-مخمر بر روی هضم پذیری خوارک، تخمیر شکمبه و مشتقات پورین ادرار در گوسفند می‌باشد. شش گوسفند با میانگین 43.32±4.8 kg وزن بدن کانوله گذاری شدند که در آزمایش لاتین 3 در 3 انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون NS و YS)، NS با 4 گرم نانو SE
عنوان فارسی مقاله:تأثیر نانو سلنیوم عنصری بر روی هضم پذیری غذا، تخمیر شکمبه و مشتقات پورین در گوسفند چکیده  هدف این آزمایش مطالعه اثر نانوسلنیوم شکمبه بر روی هضم پذری خوراک، تخمیر شکمبه و مشتقات پورین در گوسفند بود. هشت گوسفند نر کانوله شده (42.5+3.2 کیلوگرم وزن بدن) در آزمایش مربع لاتین 4 در 4 با یک تکرار در چهار دوره 20 روزه استفاده شدند. بسته به طراحی تیمار، گوسفندان با رژیم غذایی پایه مکمل دهی شده با 0،0.3، 3
عنوان فارسی مقاله:فرایندهای هیدرولیکی برگ، خاک-گیاه در تعرق جنگل گرمسیری چکیده به منظور آشکار سازی کنترل تعرق درختان توسط ویژگی‌های اکوفیزولوژیکی برگ و فرایندهای هیدرولیک از خاک به برگ‌ها، نرخ تعرق توسط گونه‌های درختی در جنگل‌های فصلی حاره‌ای پایش و با استفاده از صفات فتوسنتزی برگ که به طور مستقل اندازه گیری شده بودند مدل سازی شد. نرخ تعرق پایه درخت برای درختان لاستیک در یک نهالستان مدل سازی شده و گونه‌های بومی و بیگانه در جنگل با استفاده از
عنوان فارسی مقاله:ارزیابی  تغییر پوشش زمین و  آشفتگی و تخریب انسانی در تالاب ها با استفاده از بخش های پوشش گیاهی گرفته شده از تصویر   TM لندست 5 چکیده تخریب تالاب‌ها توسط انسان در کانادا بسیار گسترده است. در برنامه‌های پایش تالاب، ارزیابی تخریب اغلب متکی به داده‌های زمین مکانی بوده و از این روی امکان تشخیص ماهیت، زمان بندی و بزرگی رویدادهای تخریب را با مشکل مواجه می‌کند. آرشیو زمانی لندست، پتانسیل تحلیل تغییرات مکانی جامع را در اختیار
عنوان فارسی مقاله:بررسی رابطه  بیوتکنولوژی پیشرفته ی کشاورزی و دست یابی به کشاورزی پایدار با زیست فناوری چکیده بیوتکنولوژی های کشاورزی به یک مدل  مبتنی بر زیست شناسی تجربی  متکی است ، اگرچه کشاورزی پایدار بر روی الگوی بیولوژیکی استوار است که بهترین توصیف آن زیست محیطی است. هر دو بیوتکنولوژی و کشاورزی پایدار با الگوی های علوم اجتماعی خاصی در ارتباط هستند: بیوتکنولوژی بنیان خود را در اقتصاد نئوکلاسیک گذاشته است ، اما پایداری توسط یک جامعه محوری و
عنوان فارسی مقاله:راهنما و دستور العمل کاربر  LaiPen LP 100 ( دستگاه اندازه گیری شاخص سطح برگ) چکیده LaiPen LP 100 ابزاری سبک و باتری خور برای اندازه گیری سریع و قابل تکرار شاخص سطح برگ (LAI) از تابش خورشید است. LaiPen توسط دانشمندان و مهندسان طراحی شده است تا قرائت‌های فوری را که برای پردازش بیشتر به کامپیوتر صادر می‌شود، فراهم کند. بر خلاف سایر ابزارهای مشابه اندازه گیری LAI، LaiPen LP 100 در بیشتر شرایط نور روز دقیق
عنوان فارسی مقاله:تنوع عملکردی و شدت چرا در علفزارهای آلپی و تحت آلپی در آندورا چکیده سؤالات: انسان در حال تغییر کاربری زمین بوده و بر شدت‌های چرا در سرتاسر دنیا در علفزارهای آلپی و تحت آلپی تأثیر می‌گذارند و تنوع عملکردی یک ابزار مفید برای پیش بینی تغییرات در این جوامع علفزار و برای بهبود حفاظت از تنوع زیستی است. سؤالات به شکل زیر هستند:1- تفاوت غنای عملکردی بین 5 تیپ علفزار در آندورا چیست 2- از این تیپ‌های
عنوان فارسی مقاله:بررسی توسعه و بهبود پروژه‌ها به منظور توسعه مناطق روستایی و کشاورزی چکیده  موضوع اصلی این مقاله این است که کشورهایی که برنامه‌های توسعه و کشاورزی خود را در مقیاس بزرگ طراحی می‌کنند- که در بر گیرنده کل بخش کشاورزی و شامل همه یا عمده عناصر مهم برای رشد و توسعه کشاورزی است- کارکرد و عملکرد عالی تری از نظر تولید کشاورزی و کاهش گرسنگی و فقر روستایی در مقایسه با دولت‌هایی که سرمایه گذاری وسیعی در زمینه
عنوان فارسی مقاله:اثر روش‌های استقرار گیاه و تیمارهای کنترل علف هرز بر مدیریت علف هرز و عملکرد برنج چکیده  قابلیت دسترسی پایین به آب همراه با کمبود نیروی کار، منجر به افزایش ناتوانی کشاورزان در کشت برنج نشایی شده است. مطالعه مزرعه‌ای در فصل مرطوب 2012 و فصل خشک 2013 برای ارزیابی عملکرد 5 روش تثبیت برنح و چهار تیمار شاهد علف هرزبرای مدیریت علف هرز و عملکرد برنج انجام شد. علف‌های هرز گراس در برنج‌های بذر خشک در مقایسه
عنوان فارسی مقاله:بررسی ریشه نام OROBANCHE FOETIDA POIR در مطالعات گیاه شناسی فرانسه چکیده چکیده: بعد از مرور و بازنگری دقیق ریشه کلمه، ما به این نتیجه رسیدیم که Orobanche foetida Poir. (1789)، مترادف Orobanche variegata Wallr. (1825) بوده و نمی‌تواند برای گونه‌های مدیترانه‌ای غربی که در سال‌های اخیر به فراوانی استفاده می‌شود به کار رود. در صورتی که مفهوم Orobanche foetida حفظ نشده و تأیید نشود، گیاهان افریقای شمالی و و شبه جزیره ایبری باید موسوم به Orobanche hookerian
عنوان فارسی مقاله:غلظت فلزات سنکین در شبکه آب آشامیدنی مشهد چکیده سابقه و هدف: وجود فلزات سنگین می‌تواند اثرات نامطلوبی بر روی مصرف کننده‌ها داشته باشد. این مطالعه برای تعیین غلظت‌های فلزات سنگین در شبکه آب اشامیدنی مشاهد انجام شد.  مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، نمونه‌ها از نقاط مختلف شهر بر اساس روش‌های استاندارد بدست آمده و با روش طیف سنح نوری جذب اتمی تست شدند. نتایج: غلظت‌های کادمیوم و کروم بالاتر از استاندارد ملی و بین المللی
عنوان فارسی مقاله:اثرات فیتواستروژن بر تغییر جنسیت لارو تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با جیره‌های فراوری شده با α-Methyltestosterone-17 چکیده دو آزمایش متوالی برای بررسی اثرات فیتواستروژن بر روی تغییر جنسیت لارو تیلاپیای نیل انجام شدند. ازمایش 1 به بررسی اثرات مقدار فیتواستروژن خوراک سویا بر روی نسبت جنسی انجام گردید. لارو تیلاپیای نیل (0.01 گرم در هر ماهی) با جیره‌های ایزونیتروژنوس (35 درصد پروتین خام) و ایزو کالریک (19 میلی ژول بر کیلوگرم) جیره حاوی خوراک ماهی (FM)
عنوان فارسی مقاله:  اثر سطوح نسبت کربن به نیتروژن و تراکم Labeo victorianus بر کیفیت زیست محیطی استخر با استفاده از آرد ذرت به عنوان منبع کربن چکیده  مانع و مسئله اصلی در تکثیر و پرورش صنعتی ماهی، مدیریت پسماندهایی است که برای محیط زیست مضر است. برای کاهش اثرات زیست محیطی مربوط به تصفیه فاضلاب، روش‌هایی باید برای اجتناب از کاهش کیفیت محیط استخر در نظر گرفته شوند. افزودن مواد کربنی به محیط‌های تکثیر ضمن تغییر سطوح نسبت کربن و
عنوان فارسی مقاله:نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه:تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه چکیده زمینه و اهداف نمو ومعماری ریشه های گیاه توسط فیتوکروم ها تنظم می شوند.سیتوکینن(CK) که در کلاهک ریشه سنتز میشود،باعث پیشبرد سیتوکینسیس،حساسیت تبادل آوندی، تفکیک آوندی و چیرگی رأسی ریشه می شود.اکسین(ایندول-۳-استیک اسید، IAA)، که اندام های شاخۀجوان تولید میشود،رشد ونمو ریشه را پیش میبرد وباعث تفکیک آوندی میشود. IAA و CK هر دو در تنظیم جاذبه
عنوان فارسی مقاله:مروری بر مطالعات آندروژن و استروژن در مراحل اولیه زندگی ماهی: اثرات بر روی ژن و کنترل هورمونی تمایز جنسی چکیده ماهی‌های استخوانی در میان مهره داران بسیار منحصر به فرد هستند از این جهت که جنسیت فنوتیپی یا شروع وارونگی جنسی را می‌توان به آسانی با تیمارهای هورمونی تغییر داد در سال‌های اخیر، محققان به تازگی اقدام به گزارش غلظت‌های هورمون‌های طبیعی و سنتتیک در محیط کرده‌اند. اگرچه غلظت‌ها بسیار پایین هستند (بر حسب قسمت در تریلیون
عنوان فارسی مقاله:آفلاتوکسین: تولید کپک ، ساختار ، مسائل بهداشتی و بروز در کشورهای جنوب شرقی آسیا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا چکیده   این بررسی با هدف به روزرسانی جنبه های اصلی تولید آفلاتوکسین ، وقوع و بروز در کشورهای منتخب و شیوع آفلاتوکسیکوز انجام شد. روشهایی برای کاهش بروز آفلاتوکسین در محصولات نیز ، با تأکید بر فن آوری سازگار با محیط زیست با استفاده از سویه های آتوکسیژنیک Aspergillus flavus  ارائه شد. آفلاتوکسین ها به طور گسترده اجتناب
عنوان فارسی مقاله:مرور دقیق اثرات بالقوه میکروپلاستیک ها و افزودنی ها روی  سلامت انسان چکیده  توزیع و فراوانی پلاستیک‌های ریز یا میکروپلاستیک ها در جهان بسیار گسترده است به طوری که بسیاری از دانشمندان از آنها به عنوان شاخص‌های اصلی دوره اخیر و معاصر در تعریف یک دوره تاریخی جدید استفاده می‌کنند: یعنی پلاستی سن. با این حال، مفاهیم پلاستیک ریز هنوز کاملاً درک نشده است. پیچیدگی قابل توجهی در درک تأثیر آنها به دلیل ویژگیهای مختلف فیزیکی-شیمیایی ایجاد می‌کند
عنوان فارسی مقاله:نوسانات فصلی هیدروکربن های  آروماتیک پلی سایکلیک و  ژنوتوکسیسیتی آئروسول در  توده هوای  انتقال یافته  در  غرب ژاپن چکیده  به منظور روشن شدن سطح آلودگی هوای فرامرزی ناشی از هیدروکربنهای اروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) و مواد ژنوتوکسیک، به مدت 6 سال از سایتهای جنگلی و حومه‌ای ناگازاکی، غرب ژاپن، آئروسل‌ها جمع آوری شدند. غلظت PAH اندازه گیری شد و سمیت ژنی مواد با استفاده از تست umu ارزیابی شد. نتایج نشان داد هیچ روند قابل توجهی در غلظت
عنوان فارسی مقاله:روشنایی ال ای دی برای بهبود عملکرد و صرفه جویی انرژی در پرورش طیور چکیده  در پرورش طیور، روشنایی مصنوعی یک ابزاری است که وقتی به طور مناسب اجرا شود می‌تواند به طور قابل توجهی موجب بهبود عملکرد و نیز سودآوری می‌شود. یک سیستم نورافشانی مصنوعی در یک مرکز پرورش طیور می داتد دارای سه ویژگی باشد رنگ نور (طول موج)، شدت نور، و میزان زمان روشنایی در هر روز (فتوپریود روزانه). با توسعه فناوری‌های آل ای دی،
 • این مطلب بدون برچسب می باشد.

 • مطالب
 • ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید.

  برو بالا